Zaproszenia do składania ofert

                                                                 Busko – Zdrój, 12.12.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników placówki. Stan zatrudnienia w Przedszkolu wynosi 35 osób (w tym 19 nauczycieli, 13 pracowników obsługi, 3 pracowników administracji). Szacunkowa ilość pracowników planowanych do badań w 2023 r. to 19 osób.

Celem ogłoszenia zapytania ofertowego jest wyłonienie jednego uprawnionego podmiotu, który zaoferuje najniższe ceny, gwarantując odpowiednią jakość usług.

Podstawę prawną określenia prowadzenia oraz rodzajów i częstotliwości badań stanowi art. 229 § 8 Kodeksu pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
4 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U.2016 poz.2067 z późn. zm.).

Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Formularz ofertowy oraz  zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na przeprowadzanie badań lekarskich pracowników w 2023 r.” w terminie do 23 grudnia 2022 r. do godz. 1000, w placówce Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.

Otwarcie ofert odbędzie się 23 grudnia 2022 r., godz. 1100.           
Termin realizacji badań: 2023 rok.

Załączniki:

– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,

– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Publiczne Przedszkole Nr 3 z siedzibą na os. Sikorskiego 12, 28-100 Busko – Zdrój reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola, tel. 41 378 69 23 e-mail: pp3@oswiata.busko.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 41 370 52 60 lub adresem e-mail: iod@umig.busko.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022  r. poz. 1710 ze zm.).
Kategoria przetwarzanych danych jest związana bezpośrednio ze zbiorem, z którego dane są pozyskiwane.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Pana/Pani dane osobowe pozyskano z Internetu (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone Pani/ Pana dane osobowe).
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu  prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.