Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.pp3.busko.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data publikacji strony internetowej: 08.09.2022 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.09.2022 r.

ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ

Strona internetowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zawartych w załączniku do w/w ustawy z powodu niektórych niezgodności np. niektóre zdjęcia z wydarzeń poprzedzających publikację niniejszej strony nie posiadają opisów alternatywnych, serwis zawiera dokumenty pdf, które są skanami dokumentów. Będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie, a korzystanie z plików pdf, doc itp. ograniczymy do minimum, osadzając teksty bezpośrednio w serwisie.

WYŁĄCZENIA:
Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna, a także dokumentacja przetargowa) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Publiczne Przedszkole Nr 3
os. Sikorskiego 12
28-100 Busko-Zdrój

e-mail: pp3@oswiata.busko.pl
telefon: 41 378 69 23
Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osobami wyznaczonymi do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w jednostce są p. Agata Kułaga, Joanna Zoch, Magdalena Prędka, Marzena Czaja – członkowie zespołu do spraw dostępności w przedszkolu tel. 41 378 69 23

PROCEDURA WNIOSKÓW I SKARG W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich części. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu

7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu dostępnych możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl, link: https://bip.brpo.gov.pl/

 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Linki umieszczane na stronie przedszkola są podświetlane i otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Zadbano o kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje też możliwość powiększania i zmniejszania napisów. Osoba zamieszczająca teksty na stronie stara się, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, np. żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę. Strona oraz umieszczane na niej dokumenty posiadają podwyższony kontrast.

INFORMACJE DODATKOWE:

W lewym górnym rogu strony umieszczono znaczek- emblemat niepełnosprawności, po naciśnięciu którego można wybrać dodatkowe opcje umożliwiające korzystanie ze strony internetowej osobom ze szczególnymi potrzebami tj.:

– powiększ napisy

– zmniejsz napisy

– skala szarości

– wysoki kontrast

– Negative Contrast

– jasne tło

– podkreślone linki

– reset

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Skróty klawiszowe:

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA

Budynek Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju znajduje się na os. Sikorskiego 12, 28-100 Busko-Zdrój. Jest to budynek jednopiętrowy, na każdym poziomie znajduje się korytarz, budynek nie posiada windy osobowej. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (np. brak dostosowanej toalety).

Do głównego wejścia na plac przedszkolny prowadzą schody, które posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wyróżniono początek i koniec wszystkich biegów schodowych znajdujących się przed budynkiem oraz w budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Niewielki parking przedszkolny znajduje się z tyłu budynku, wyznaczono na nim jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane kolorem niebieskim
z białym znaczkiem wózka inwalidzkiego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w placówce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w celu rezerwacji wizyty. Na terenie przedszkola nie ma tłumacza języka migowego.

Deklarację sporządzono dnia: 08.09.2022 r.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.09.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.