Bogata oferta zajęć bezpłatnych

Przedszkole zapewnia bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dla dzieci. W placówce odbywają się zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, rytmika, spotkania teatralne z aktorami, a także spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i organizacji pozarządowych. Dla chętnych organizowane są zajęcia z religii. Dzieci, wymagające wsparcia w zakresie rozwoju są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zajęciami ze specjalistami. Celem wszystkich działań jest rozwijanie kreatywności dzieci, rozbudzanie ich wrażliwości, odkrywanie talentów oraz jak najlepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE
realizowane w  Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku – Zdroju w roku szkolnym 2022/2023:

Lp.Nazwa zajęć dodatkowychProwadzący
1.Rytmika 
w każdy wtorek
Marzena Czaja
Łukasz Kosała  
2.Język angielski               nauczyciele w grupach
3.Zajęcia logopedyczne    Anna Musiał  
4.Teatrzyk
jeden raz w miesiącu
Aktorzy z Impresariatu Artystycznego SKRZAT
z Krakowa

5.Religiasiostra Helena Budzyńska
6.Język niemiecki  
dla chętnych dzieci – co drugą środę w godz. 15:15-15:35           
Izabela Majcher-Cerazy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ LOGOEPYCZNYCH:

 • Grupowe zajęcia logopedyczne
  – zajęcia z całą grupą w oddziałach przedszkolnych 0a, 0b prowadzone wg  Programu zajęć grupowych.
  Głównym  założeniem  programu  jest  profilaktyka – podnoszenie  poziomu  sprawności  narządów  artykulacyjnych  oraz  ćwiczenia  artykulacyjne  odpowiednie  do  wieku  dzieci.
  Cele zajęć to:
  –  usprawnianie  pracy  narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia, żuchwy;
  –  kształtowanie  prawidłowej  wymowy  głosek  syczących, szumiących, głoski  r, głosek  dźwięcznych i bezdźwięcznych;
  –  rozbudzanie  aktywności  słownej  i  stymulowanie  umiejętności  językowych;
  –  ćwiczenie  umiejętności  koncentracji  uwagi;
  –  nauka  prawidłowego  oddychania , wydłużanie  fazy wydechowej;
  –  rozwijanie  percepcji  słuchowej  i  koordynacji  słuchowo- ruchowej;
  –  doskonalenie  pamięci  i  rozwijanie  wyobraźni;
  – integrowanie z grupą  rówieśniczą.
  Ćwiczenia prowadzone w czasie zajęć:
  –  ćwiczenia  narządów  artykulacyjnych – mające  na  celu  wypracowanie sprawnych             
  i celowych  ruchów  narządów  artykulacyjnych;
  –  ćwiczenia  oddechowe – mające  na  celu  pogłębianie  oddechu, wydłużenie  fazy  wydechowej, zapobieganie  mówieniu  na  wdechu;
  –  ćwiczenia  fonacyjne – mają  na  celu  wypracowanie  odpowiedniej  melodii, intonacji, wysokości  głosu;
  –  ćwiczenia  słuchowe – mają  na  celu  poznanie  istniejących  dźwięków  i  ich  utrwalenie, różnicowanie dźwięków;
  –  ćwiczenia  słuchu  fonemowego – zdolność  precyzyjnego  słyszenia  i  różnicowania  dźwięków  mowy, wyodrębnianie  z  potoku  mowy  zdań, wyrazów, sylab, głosek;
  – ćwiczenia dykcyjne –  powtarzanie  wierszyków, rymowanek, ze zwróceniem  uwagi  na  wyraźną  wymowę, odpowiednią  intonację, melodię, tempo;
  –  ćwiczenia  rytmiczne, słuchowo-rytmiczne – mają  na  celu  wypracowanie  odpowiedniego  rytmu, tempa  mowy;
  – ćwiczenia  słownikowe, językowe  poszerzające  zasób  słownictwa (nazywanie, powtarzanie, słuchanie, rymowanie, itp.).
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
  – zajęcia w małych grupach (1 -3 osobowych)  prowadzone z dziećmi zakwalifikowanymi na podstawie orzeczenia / opinii PPP/ badania logopedycznego.
  Głównym celem zajęć logopedycznych jest korekcja wady wymowy/ zaburzenia mowy.
  Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia z zakresu:
  – usprawniania narządów mowy: języka, warg, podniebienia, żuchwy,
  – ćwiczenia oddechowe,
  –  ćwiczenia korygujące wadę  wymowy,
  – ćwiczenia  utrwalające korygowane  głoski  w  izolacji,  sylabach, logotomach,
  –  utrwalania  głosek w  wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos),
  –  utrwalania  w zdaniach, wyrażeniach, wierszykach, opowiadaniu,
  –  automatyzacja  poprawnej  wymowy  w  mowie  spontanicznej (opowiadanie, rozmowy) .
  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w wyznaczonym dniu, godzinie). Dzieci przynoszą na zajęcia zeszyt ćwiczeń , do którego wklejane są zalecenia i ćwiczenia do pracy w domu. Sukcesem terapii logopedycznej są codzienne, systematyczne ćwiczenia, utrwalające korygowane głoski. Należy zadbać o stałą porę do wykonywania ćwiczeń, ćwiczyć krótko   (10 – 15 minut), ale często i systematycznie. Ćwiczenia nie mogą być dla dziecka karą, ale przyjemnością. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy potraktujmy jak zabawę w robienie „śmiesznych minek” przed  lustrem, przeplatanych zabawami oddechowymi (dmuchaniem na piórka, bibułki, listki na nitce, puszczaniem baniek, itp.). Wykorzystujmy codzienne sytuacje do utrwalania słówek, zdań, wierszyków. Dbajmy również o własną wymowę – zdarza się, że dorośli mówią zbyt szybko, niewyraźnie, niedbale. Postarajmy się dawać dobry przykład, gdyż dzieci uczą się przez naśladowanie.

                                                                                           Logopeda  Anna  Musiał


Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczać każde słowo doskonale wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców.”  – Jędrzej Śniadecki