Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy nauczyciela

Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela
Publiczne Przedszkole nr 3
w Busku – Zdroju
Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju ogłasza nabór ofert na stanowisko pomocy nauczyciela.– oddziału zamiejscowego w Kołaczkowicach
I. Przedmiot naboru:
1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
2. Wymiar czasu pracy: cały etat,
3. Data rozpoczęcia pracy: listopad 2014 r.
4. Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju, oddział zamiejscowy w Kołaczkowicach
II. Wymagania:
1.Wykształcenie min. średnie;
2. Posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
6. Umiejętność pracy z dziećmi i pracy w zespole;
7. Łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość;
8. Komunikatywność, kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu, odpowiedzialność;
9. Mile widziane zdolności plastyczne, muzyczne;
III. Zakres obowiązków:
1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, polecanych przez nauczyciela;
2. Wykonywanie czynności wynikających z rozkładu zajęć wychowanków w ciągu dnia, a w szczególności:
– pomoc nauczycielom w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej;
– pomoc wychowankom w podstawowych czynnościach samoobsługowych;
– uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci;
– dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
3. Dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu;
4. Dbanie o estetykę pomieszczeń,;
IV. Wymagane dokumenty:
1. CV ze wskazaniem nr tel.;
2. List motywacyjny;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy, kursy, szkolenia);
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
6. Kopia aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
7. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
9. Oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę, a dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie w Publicznym Przedszkolu Nr 3, os. Sikorskiego 12, 28-100 Busko-Zdrój w godzinach od 8.00 do 13.00 w okresie: od ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej do 21 października 2014 r. do godz. 10.00.
W przypadku wysłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do Przedszkola.
Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Kopertę z dokumentacją należy opisać w następujący sposób: Publiczne Przedszkole Nr 3
w Busku – Zdroju „Nabór ofert na stanowisko pomocy nauczyciela”;
3. Procedura wyboru kandydata będzie prowadzona przez Komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola i będzie składała się z dwóch etapów: I – analiza dokumentacji aplikacyjnej (również pod kątem formalnym), II – rozmowa rekrutacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane telefonicznie.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju.
Opublikowano: 15 październik 2014 r., godz. 12.25

Skip to content