Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy woźnej

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju ogłasza nabór ofert na stanowisko woźnej.
I. Przedmiot naboru :
1. Forma zatrudnienia : umowa o pracę,
2. Wymiar pracy: pełny etat,
3. Data rozpoczęcia pracy : sierpień 2017 r.
3. Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole nr 3 w Busku-Zdroju
4. Wymagane wykształcenie minimum średnie.
Zakres obowiązków:
– utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
– sprzątanie powierzchni użytkowych w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3,
– dbanie o powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały i użytkowanie ich zgodnie z ich przeznaczeniem
– podawanie dzieciom posiłków, mycie naczyń po posiłkach oraz wyparzanie naczyń
– pełnienie dyżurów w szatni.
II. Wymagane dokumenty:
– odręcznie podpisane podanie (z adresem i telefonem kontaktowym)

– życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

– kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie
w przypadku zatrudnienia
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1 – do pobrania)

– oświadczenie o niekaralności (zał. nr 2 – do pobrania)

III. Oferty należy składać w kopertach w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju os. Sikorskiego 12 do dnia
11.07.2017 r. do godziny 12:00

Dokumenty do pobrania:
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Skip to content