ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonywanie czynności konserwacyjnych dwóch dźwigów towarowych w 2023 r.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie czynności konserwacyjnych dwóch dźwigów towarowych o udźwigu Q-100 kg każdy, zainstalowanych w budynku przedszkola.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty związane
z wykonywanym zadaniem.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć
w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej hasłem „Czynności konserwacyjne dźwigów towarowych” w terminie do 28 grudnia 2022 r. do godz. 1000, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 1030.
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
Do oferty należy dołączyć:
1. Zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwigów towarowych, bądź towarowo-osobowych.

Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

29 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

INTERLIFT Sp. z o.o.
ul. Powstańców 50
31-422 Kraków

wartość zamówienia: 800,00 zł/mc

Skip to content