ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz placówki.
Stan zatrudnienia w Przedszkolu wynosi 35 osób (w tym 19 nauczycieli, 13 pracowników obsługi, 3 pracowników administracji). Szacunkowa ilość pracowników planowanych w 2024 r. do szkoleń w w/w zakresie  to 16 osób.
Celem ogłoszenia zapytania ofertowego jest wyłonienie jednego uprawnionego podmiotu, który zaoferuje najniższe ceny, gwarantując odpowiednią jakość usług.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1, a cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywanym zadaniem.
Formularz ofertowy wraz z zaparafowanym wzorem umowy należy złożyć w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12 lub przesłać e-mailem na adres: pp3@oswiata.busko.pl (Zał. Nr 1 z pieczątką i podpisem oraz wzór umowy z parafkami) w terminie do 20 grudnia 2023 r. do godz. 0900.
Rozpatrzenie ofert odbędzie się dnia 20 grudnia 2023 r., godz. 1130.
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Załączniki:

– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy (do zaparafowania) – załącznik nr 2.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
„MASTER” Danuta Dziadek
Żerniki Górne 33
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 810,00 zł
(przy założeniu wykonania zaplanowanych usług koniecznych)

Skip to content