ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę produktów mleczarskich w 2024 r.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów mleczarskich do  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dostawę produktów mleczarskich” w terminie do 27 grudnia 2023r. do godz. 1000,  w sekretariacie  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.

Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 27 grudnia 2023 r., godz. 1130.

Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od  01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
P.H.U. „SAWA” Sp.j.
ul. Wojska Polskiego 35b
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 36 782,20 zł 

Skip to content