Nabór na wolne stanowisko nauczyciela i pomocy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju Oddział zamiejscowy w Kołaczkowicach

 

 

Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju ogłasza nabór ofert na stanowisko pomocy nauczyciela.
I. Przedmiot naboru:
1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
2. Wymiar czasu pracy: cały etat,
3. Data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2015 r.
4. Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju, oddział zamiejscowy w Kołaczkowicach .
II. Wymagania:
1.Wykształcenie min. średnie;
2. Preferowane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
3. Posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
6. Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
7. Umiejętność pracy z dziećmi i pracy w zespole;
8. Łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość;
9. Komunikatywność, kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu, odpowiedzialność;
10. Mile widziane zdolności plastyczne, muzyczne;

III. Zakres obowiązków:
1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, polecanych przez nauczyciela;
2. Wykonywanie czynności wynikających z rozkładu zajęć wychowanków w ciągu dnia, a w szczególności:
– pomoc nauczycielom w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej;
– pomoc wychowankom w podstawowych czynnościach samoobsługowych;
– uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci;
– dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
3. Dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu;
4. Dbanie o estetykę pomieszczeń;

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV ze wskazaniem nr tel.;
2. List motywacyjny;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy, kursy, szkolenia);
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
6. Kopia aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
7. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
9. Oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę, a dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie w Zespole Obsługi Przedszkoli i Szkół, ul. Różana 2 , 28-100 Busko – Zdrój w godzinach od 8.00 do 13.00 w okresie: od ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej do 29 lipca 2015 r. do godz. 10.00. W przypadku wysłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju . Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Kopertę z dokumentacją należy opisać w następujący sposób: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju „Nabór ofert na stanowisko pomocy nauczyciela”;
3. Procedura wyboru kandydata będzie prowadzona przez Komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola i będzie składała się z dwóch etapów: I – analiza dokumentacji aplikacyjnej (również pod kątem formalnym), II – rozmowa rekrutacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane telefonicznie.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
Opublikowano: 21 lipca 2015 r., godz. 21:40

 

Nabór na stanowisko nauczyciela
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju
ogłasza nabór ofert na stanowisko: nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 3
w Busku – Zdroju oddział zamiejscowy w Kołaczkowicach .
I. Przedmiot naboru:

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
2. Wymiar czasu pracy 22.5 / 25
3. Data rozpoczęcia pracy: wrzesień 2015 r.
4. Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju, oddział zamiejscowy w Kołaczkowicach .
II. Wymagania:
1.Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego .
2.Doświadczenie pracy z dziećmi minimum 2 lata.
3. Posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
6. Przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
7. Umiejętność pracy z dziećmi i pracy w zespole;
8. Łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość;
9. Komunikatywność, kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu, odpowiedzialność;
10. Mile widziane zdolności plastyczne, muzyczne;

III. Wymagane dokumenty:

1. CV ze wskazaniem nr tel.;
2. List motywacyjny;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy, kursy, szkolenia);
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
6. Kopia aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych;
7. Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
9.Oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
10.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę, a dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie w Zespole Obsługi Przedszkoli i Szkół, ul. Różana 2 , 28-100 Busko – Zdrój w godzinach od 8.00 do 13.00 w okresie : od ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej do 29 lipca 2015 r. do godz. 10.00. W przypadku wysłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju . Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Kopertę z dokumentacją należy opisać w następujący sposób: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju „Nabór ofert na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego”;
3.Procedura wyboru kandydata będzie prowadzona przez Komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola i będzie składała się z dwóch etapów: I – analiza dokumentacji aplikacyjnej (również pod kątem formalnym), II – rozmowa rekrutacyjna. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane telefonicznie.
4.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
Opublikowano: 21 lipca 2015 r., godz. 21:40

Skip to content